Οδηγίες
Επιλέγηκαν 200 τυχαία άρθρα από την ελληνική ΒΠ.
Λήφθηκαν υπ' όψη όλα πλην των αποσαφηνίσεων.
Προσπάθησα να μη λάβ υπ' όψη οτιδήποτε είχε ήδη επιλεγεί, αλλά
μου διέφυγαν 2 (Ασμοδαίος και Νομός Καρδίτσας).
Αναφορικά με το θέμα του άρθρου, χωρίστηκαν σε 4 κατηγορίες:
Ελληνικό, Διεθνές, Χρονολογία, Domain.
Ελληνικό: οτιδήποτε άπτεται ελληνικών (ή κυπριακών) θεμάτων
(π.χ. ελληνική μυθολογία, ελλ. γεωγραφία, ελλ. εκκλησία, κλπ).
Διεθνές: οτιδήποτε δεν άπτεται ελληνικών (ή κυπριακών) θεμάτων
(π.χ. φυσική, μη ελλ. γεωγραφία, γαλλ. λογοτεχνία, κλπ).
Χρονολογία: π.χ. 1863, 23 Μαρτίου, Δεκαετία 1920.
Domain: top-level domain κωδικών χωρών στο Διαδίκτυο.
Προσπάθησα να καταγράψω τα stub, max. ένα για κάθε άρθρο.
Όσες σελίδες είχαν περισσότερα του ενός, έδωσα προτεραιότητα
πρώτα στην Επέκταση και μετά στην Επιμέλεια.
Θεώρησα ότι ένα άρθρο έχει παραπομπές όταν επισημαίνει τις
πηγές για συγκεκριμένα τμήματα ή πληροφορίες του άρθρου.
Θεώρησα ότι ένα άρθρο έχει βιβλιογραφία όταν περιλαμβάνει
έστω ελάχιστη σχετική έντυπη βιβλιογραφία (τουλάχιστον μία πηγή,
εξαιρουμένων των εγκυκλοπαιδειών).
Δεν υπολογίστηκαν στη βιβλιογραφία οι πηγές στο Διαδίκτυο,
διότι θεώρησα ότι είναι εξωτερικοί σύνδεσμοι τους οποίους εύκολα
βρίσκει κανείς με Google.
Εκτός από τον πίνακα με τα 200 άρθρα, έφτιαξα από αυτόν και
πίνακα στον οποίο αφαίρεσα τις χρονολογίες και τα domain, ώστε
να υπάρχουν ξεχωριστά στατιστικά σχετικά με τα "κανονικά"
άρθρα. Αυτός ο πίνακας ονομάζεται 162 (ο αριθμός των άρθρων).
Το δείγμα πιστεύω ότι είναι αρκετά αντιπροσωπευτικό διότι είναι εντελώς
τυχαίο και ο αριθμός σχετικά μεγάλος (200).
Από έλεγχο που έκανα στα πρώτα 100 για τις χρονολογίες, υπήρχαν 17.
Όταν έκανα έλεγχο στα 200, υπήρχαν 34.
Η "έρευνα" αυτή δείχνει κάποια πράγματα που είναι ήδη γνωστά σε όλους:
* η μεγάλη ελληνοστρέφεια της ελληνικής ΒΠ
* ο μεγάλος αριθμός άρθρων που χρειάζονται επέκταση
(άσε που υπάρχει μεγάλο ποσοστό άρθρων που επίσης χρειάζονται
επέκταση, αλλά αυτό δεν δηλώνεται)
* η φτώχεια σε παραπομπές και βιβλιογραφία
Απλώς όλα αυτά επιβεβαιώνονται και - κάπως - αριθμητικά.